Digi Mobile

in Ανάπτυξη Εφαρμογών, Έξυπνες Συσκευές, Επιδότηση επιχειρήσεων, Καινοτόμες Εφαρμογές
Είδος Επιδότησης: 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενικά

Περιοχή υλοποίησης : 
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Είδος ενίσχυσης: 
οικονομική ενίσχυση - επιδότηση
Τι είναι το Πρόγραμμα: 

Η δράση «digi-mobile» στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc), ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Τομείς ενδιαφέροντος: 

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτούμενων εφαρμογών στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile είναι:

 • Οι εφαρμογές θα πρέπει είτε να απευθύνονται στους καταναλωτές (να είναι τύπου B2C - Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε να απευθύνονται σε επιχειρήσεις ( τύπου B2B - Επιχείρηση προς Επιχείρηση ή Β2Ε - ενδοεπιχειρησιακές).
 • Οι εφαρμογές θα πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της δικαιούχου επιχείρησης.
 • Οι εφαρμογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo).
 • Στην περίπτωση εφαρμογών B2C, αυτές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στα αντίστοιχα «app stores» κάθε πλατφόρμας εφαρμογών ώστε να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.
 • Οι εφαρμογές θα πρέπει να ανήκουν σε μια εκ των παρακάτω κατηγοριών:
  • native mobile εφαρμογές - «κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα (είναι «downloadable»)
  • web mobile εφαρμογές - συνήθως αναπτύσσονται σε HTML5 και «κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα,
  • web mobile portals. Στην περίπτωση που εφαρμογές ανήκουν στην κατηγορία των web mobile portals, τότε
   α. οφείλουν να παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της. Θα λειτουργούν υποχρεωτικώς σε μία τουλάχιστον πλατφόρμα/ ομάδα κινητών συσκευών (ενδεικτικά μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo) ανεξαρτήτως αν πρόκειται για Β2Β/Β2Ε ή Β2C χρήση.
   β.  υποχρεωτικώς παρέχουν διάδραση (interactivity) με τον χρήστη των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών. Ως εφαρμογή web mobile portal δεν νοείται καμία στατική παρουσίαση περιεχομένου, online φυλλάδια της επιχείρησης κλπ.
 • Οι εφαρμογές λειτουργούν είτε offline είτε online και όπου απαιτείται με αξιοποίηση δεδομένων από το Διαδίκτυο.
 • Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται, διατίθενται από τον προμηθευτή στη δικαιούχο επιχείρηση είτε σε συνδρομητική βάση (ως «λογισμικό με τη μορφή υπηρεσίας» Software-as-a-Service), είτε ως προμήθεια του λογισμικού, είτε ως συνδυασμός αυτών.
Σε ποιους απευθύνεται: 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο.

Όροι και προϋποθέσεις: 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση του έργου που προτείνουν, θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής:

1.    Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση
Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου τεκμηριώνεται από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης όπως αυτή αναγράφεται στη Βεβαίωση Έναρξης στην οικεία ΔΟΥ ή εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος (π.χ. δηλώσεις φορολογίας).

2.    Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα VΙII Οδηγού Υποβολής της δράσης.
Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Επιχείρησης (Κ.Α.Δ. 2008) του πλέον πρόσφατου υποβληθέντος εντύπου Ε3, της φορολογικής δήλωσης της Επιχείρησης. Συγκεκριμένα εξετάζονται ο Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) και ο «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761) του εντύπου Ε3.

3.    Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ. Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.    Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, τo τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
Η Επιχείρηση θα δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 ή προγενέστερου αυτού στα οποία, η Επιχείρηση και οι επιχειρήσεις οι οποίες πιθανόν συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή συμμετέχει (είτε μέσω της ίδιας επιχείρησης είτε μέσω των μετόχων της) με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, έχουν λάβει κρατική ενίσχυση που εμπίπτει στον κανόνα De Minimis κατά το τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην περίπτωση που η συνολική κρατική ενίσχυση για τα τρία αυτά έτη υπερβαίνει τις €200.000 τότε η Επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη.

5.    Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική
Η επιχείρηση θα πρέπει να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 σημείο 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02. Ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης διατίθεται στο Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού Υποβολής της δράσης.

6.    Η δικαιούχος επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ» ή «ΜΙΚΡΗ»
Επιλέξιμες στη δράση είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ» ή «ΜΙΚΡΗ»

7.    Επιλέξιμη μορφή επιχείρησης
Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, εξαιρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ), των αστικών μη-κερδοσκοπικών εταιριών καθώς και όσων ασκούν αποκλειστικώς ελευθέρια επαγγέλματα όπως κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 και στις μετέπειτα σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

8.    Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

Τι χρηματοδοτείται: 

Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την ανάπτυξη της εφαρμογής και/ ή την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται αναγκαία για την ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών σε smartphones και tablet-pc. Οι εν λόγω δαπάνες, είτε αφορούν στο κόστος αγοράς έτοιμου λογισμικού, είτε στο κόστος ανάπτυξης– παραμετροποίησης– προσαρμογής εφαρμογής λογισμικού, είτε παροχής με τη μορφή υπηρεσίας λογισμικού «Software as a Service», θα πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά στους σκοπούς της δράσης.

Συμπληρωματικά των παραπάνω, είναι επιπλέον επιλέξιμες οι δαπάνες για:
a.    Φιλοξενία (hosting, app-stores κτλ.) για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών
b.    Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου που αξιοποιείται στο πλαίσιο των εφαρμογών
c.    Υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων
d.    Υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας κλπ. των εφαρμογών

Λογισμικό που δεν σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη/ υλοποίηση εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών δεν είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, επί ποινή απόρριψης της συνολικής πρότασης σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.

Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης.

Ημερομηνίες: 
Thu, 02/02/2012 - Tue, 12/31/2013
Προϋπολογισμός Προγράμματος: 
15.000.000,00 Ευρώ
Ποσό επιδότησης: 

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. Η μέγιστη ενίσχυση αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και δεν μπορεί να υπερβεί τα  €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native mobile ή web mobile εφαρμογές ή τα €1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal. 

Αναλυτική Περιγραφή

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile». Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ, και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών  επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Παρά τη σημαντική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, η εγχώρια ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε κινητά («mobile εφαρμογές») από ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης «Η αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε smartphones μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε νέα κοινά στόχους, ακόμη και εκτός συνόρων, ενώ μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην αξιοποίηση των «έξυπνων» συσκευών ως μέσου προβολής και βελτίωσης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες».

Οι εφαρμογές που επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να απευθύνονται είτε σε καταναλωτές (B2C), είτε σε επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε). Υποχρεωτικά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των NokiaSymbian, GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες,Palm/HP'sWebOS, SamsungBada, NokiaMaemo & MeeGo κλπ.)
Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν, περιλαμβάνουν:
•    mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα
•    υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς πελάτες
•    εφαρμογές  παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη και υπηρεσίες destination management
•    υπηρεσίες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης,  τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.
•    υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης 
•    υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές τιμολόγησης 
•    υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων, κινηματογράφους κλπ.
•    διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδίων
•    παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.  

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους Oδηγούς της δράσης. Επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας λογισμικού και/ ή υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service». 
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. Η μέγιστη ενίσχυση αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και δεν μπορεί να υπερβεί τα  €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native mobile ή web mobile εφαρμογές ή τα €1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ολοκληρώσουν την επένδυση το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης έργου. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην κατάρτιση και υποβολή της πρότασής τους, πρόκειται να δημιουργηθεί «κατάλογος προμηθευτών» στην ηλεκτρονική σελίδα της δράσης στη διεύθυνση http://digi-mobileportal.digitalaid.gr

Στον κατάλογο προμηθευτών εντάσσονται επιχειρήσεις που μπορούν να αναλάβουν την πλήρη ανάπτυξη των εφαρμογών και την υποστήριξή της. Ο κατάλογος αυτός θα είναι διαρκώς ανοικτός. Η υποβολή των στοιχείων των προμηθευτών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας στο δικτυακό τόπο της δράσης και η συμπλήρωση των στοιχείων του εκάστοτε προμηθευτή πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψήφιου δικαιούχου.

Σχόλια

is it legal to order viagra online in canada

cheap viagra jelly http://hfcircle.com/groups/discover-more-here-96020 cheap viagra now mastercard
cheap viagra pay with paypal http://uop.sk/forums/topic/affordable-drugs-canada-83944/ how do cialis pills look like
order viagra by phone http://unitedwerize.org/groups/canadian-online-pharmacies-reviews-80594 where to buy cialis in uk
buy viagra amazon http://legendsofepica.com/groups/walgreen-drugs-84223 levitra buy no prescription
what color are cialis pills http://miopinio.com/forums/topic/best-place-to-buy-viagra-online-generic... where to buy viagra over the counter
buy cialis online with no prescription http://expresslanguagesonline.com/groups/best-canadian-pharmacy-92883 levitra buy online
buy online levitra usa http://olassyaba.sch.ng/groups/pop-over-here-82370 buy viagra without rx
buy levitra australia http://justushub.com/groups/prescription-medication-lookup-95713 cialis order uk
buy cheap cialis super active http://www.everythingstrange.news/groups/drug-online-84507 canada levitra buy online

where is the best place to buy cialis

cialis tablete za zene http://www.brownmeyersbrokers.com/forums/topic/cheap-pet-medication-91832/
http://www.gp1.hr/forums/topic/best-prices-for-prescription-medications-...
how to buy viagra in spain
is it safe to buy levitra online http://www.boazandruthpalace.org/forums/topic/canadian-prescription-medi...
http://myhotrodlife.com/groups/you-can-look-here-87366
buy cialis drugstore
cheapest place to buy cialis online http://lovemusiclearning.com/forums/topic/canadian-drugs-pharmacy-94640/
http://leadthevoice.com/groups/erectile-dysfunction-treatment-90515
viagra for sale with paypal
where to buy generic levitra online http://leadthevoice.com/groups/canadian-drugstore-reviews-89967
http://canberraportuguese.club/forums/topic/see-this-here-89832/
cheap cialis overnight delivery
buy viagra gold online http://leadthevoice.com/groups/cheap-online-drugs-80061
http://toolbudd.com/forums/topic/canadian-pharcharmy-online-review-83786/
how do i order cialis
discount prices on cialis http://simcast.co.uk/forums/topic/buy-viagra-cheap-online-uk-96549/
http://philadelphiannetwork.com/groups/canadian-drugstore-inc-87804
buy viagra france
cialis discount australia http://goconvo.org/groups/canadian-tadalafil-83732
http://coworkingrugby.co.uk/groups/rx-medicine-93893
buy cialis boots
buy cialis at boots http://deltaibiza.com/groups/buy-levitra-viagra-84156
http://lawswiz.com/forums/user/incoteg1988
viagra sale in india
cialis 20 mg 4 tablet fiyat http://dealshappenhere.com/forums/topic/view-it-98467/
http://dealshappenhere.com/forums/topic/cheapest-viagra-soft-tabs-97344/
buy viagra canada no prescription

order levitra over the counter

cheap viagra from canada online http://www.cci-property.com/groups/sell-81884
http://minimeboxing.com/forums/topic/free-samples-online-96854
buy viagra kamagra uk
brand levitra for sale http://expertiseeducacao.com.br/forums/Topics-1/site-web-97885/
http://www.everythingstrange.news/groups/cheap-prescription-drugs-85332
where can i buy a viagra
buy viagra usa http://www.amazon-blacklist.com/groups/great-site-91406
http://youftme.com/groups/www-canadianhealth-caremall-83201
buy generic cialis europe
cheapest cialis tablets http://nishathletics.com/groups/canada-drugs-with-prescription-90438
http://grossgrowth.com/forums/topic/canadian-prescription-free-pharmacy-...
cheap viagra safe
viagra sale malaysia http://vikingsofvalor.com/groups/conversational-tone-86203
http://interactive-parents.com/groups/learn-more-here-87708
buy cialis generic
herb viagra sale http://www.phlisting.com/groups/www-online-pharmacy-91525
http://fundates.club/forums/topic/discount-drugstore-94259/
buy now viagra cialis
cialis soft pills http://sindhirishtey.org/groups/buy-canada-drugs-91644
http://humanemd.com/groups/free-online-pharmacy-90593
cheap cialis in usa
how to buy viagra in canada http://cc-fullz68.com/forums/topic/look-up-prescription-drugs-80974/
http://www.aurapersonality.com/groups/rx-82750
cheap viagra uk online
cheap cialis generic no prescription http://www.phlisting.com/groups/mail-order-drugs-canada-81831
http://alignmentinspirit.com/groups/windsor-canada-pharmacy-97208
best buy viagra generika online

Απάντηση στο σχόλιο | Τα πάντα για τις επιδοτήσεις

objective [url=http://www.viarowbuy.com#]viagra tablets[/url] sildenafil
generic sildenafil generic confront

Here is my web site ... generic viagra

viagra sale jamaica

viagra buy mastercard http://qalbee.com/forums/topic/coloured-taguig-moreadd-viagra-nethers-81...
http://www.caribbeanvideomarketing.com/forums/topic/viagra-moducare-sila...
cheap viagra eu
buy cheap viagra mexico http://www.e2date.com/forums/topic/viagra-vexing-cornstarch-91087/
http://grossgrowth.com/forums/topic/feeder-viagra-aventis-extensively-85...
viagra buy online no prescription uk
where to buy cialis in toronto canada http://appdigital.ir/forums/topic/eliminate-sildenafil-updated-97892/
https://gamingproject.eu/groups/logische-biofilms-sildenafil-94017
buy viagra los angeles
buy cialis thailand http://skilltraderz.com/groups/laurissa-liberia-protien-sildenafil-cultu...
http://blackbusinessavenue.com/groups/blasio-clowns-sildenafil-98642
can buy viagra las vegas
can you buy cialis over counter spain http://debateafrica.com/forums/topic/plains-disinfects-viagra-telomeres-...
http://www.gaiusteutoberg.com/forums/topic/partof-interval-sildenafil-ku...
buy cialis drugstore
order viagra internet https://tieuppaviation.org/groups/bowels-remaking-iridology-viagra-98410
http://lenderforum.org/forums/topic/blissed-facade-spaghetti-windsor-via...
viagra cheap prices
cheap mexico viagra https://www.foroswebgratis.com/groups/supplements-greenpeace-viagra-reve...
http://www.viveraprender.org.br/forums/topic/sativa-bailed-khaimah-silde...
buy online levitra usa
cheap soft cialis https://iwantadeal.com/groups/tripling-motorcycle-metabolize-focaccia-si...
http://restaurantsintraversecity.com/forums/topic/sciencebook-homemade-v...
how to buy levitra no prescription
can cut cialis pills half http://worldwide-tourist.com/groups/sildenafil-erreicht-turkish-glares-9...
https://www.eropodium.nl/forums/onderwerp/viagra-catching-milwaukee-here...
best place buy viagra online forum

Απάντηση στο σχόλιο | Τα πάντα για τις επιδοτήσεις

prompt [url=http://viarowbuy.com/#]viagra tablets[/url]
viagra pills for sale uk generic viagra at walmart negotiate

Απάντηση στο σχόλιο | Τα πάντα για τις επιδοτήσεις

That would be the road to true prosperity in your lifetime, and then for your family.
It's the gap between being ordinary and being extra ordinary.
No matter how great this product or how great the leadership, if your individuals
recruited, which make use of the donald trump possible antichrist Network Opportunity,
aren't taking capable to access the 'entrepreneur' attitude, they may be doomed to fail.

Υποβολή νέου σχολίου

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

Έλεγχος ασφαλείας
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγχει την αποτροπή ανεπιθύμητων υποβολών.
Image CAPTCHA
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.
Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)