Επιδότηση δράσεων πολιτισμού

Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

in Επιδότηση δράσεων πολιτισμού
????? ??????????: 
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
????? ??????????: 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού πληροφοριακού χώρου, όπου οι ψηφιακοί πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι και δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι στο κοινό. Επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών πόρων (περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών) και η κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών ομοειδών υπηρεσιών ή επικαλύψεων με υφιστάμενες, χωρίς τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας ή την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες (π.χ. ψηφιακή πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετά το πέρας της χρηματοδότησης.

Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)